VAKIF SENEDİ

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI SENEDİ

BAŞLANGIÇ
Bu Vakıf Senedi’nin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümleri’ne göre bir Vakıf kurulmuştur. 

VAKFIN ADI:
Madde 1: 
Vakfın adı “Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı”dır. Bu senette “Vakıf” olarak anılmıştır. 

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2: Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Barbaros Bulvarı, Barbaros Ap. No. 163 K.4 D. 7’dir. Vakıf gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların izni ile yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu ve benzeri birimleri açabilir, ayrıca merkez adresi değiştirilebilir. 

VAKFIN AMACI
Madde 3: 
Vakfın amacı, kamu yararını da gözeterek, tarih, arkeoloji, güzel sanatlar, modern ve güncel sanatlar ile gezi kültürünü ana çalışma alanları kabul ederek, Türkiye’deki her türlü tarihsel mirasın, kültürel ve doğal zenginliklerin ve değerlerin korunması ve tanıtılması için toplumda duyarlılığın ve bilincin geliştirilmesini sağlamaktır. 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER
Madde 4:

a. Amacına yönelik her türlü yayın yapmak (kitap, broşür, dergi, bülten...), kaset, CD-Rom, CD, film yapmak,

b. Gerekli izni almak suretiyle projeler kapsamında, amaca uygun ilgili diğer ulusal ve uluslararası kurumlar, kuruluşlar, kişiler, dernekler, vakıflar ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak. 

c. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, bilimsel toplantılar, konserler, yarışmalar, festivaller, benzeri toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmak, katılmayı desteklemek,

d. Tüm sanat dallarında özellikle genç yeteneklerin gelişimi için destekleyici projeler üretmek, sergi alanları ve benzeri olanaklar yaratmak, 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
Madde 5: 
Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve kârlarını tahsil ve sarf’a vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını ve diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe Uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve gerekli izin almak kaydıyla yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle şirket kurmaya veya bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kâr hisselerini sarfa; 

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; 

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine; 

Amacına uygun şartlı bağışları kabule; 

Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz. 

VAKFIN MALVARLIĞI
Madde 6: Vakfın kuruluş malvarlığı Mütevelli Heyeti tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan (57.128.789.702) Elliyedimilyaryüzyirmisekizmilyonyediyüzseksendokuzbinyediyüzikiliradır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir. 

VAKFIN GELİRLERİ 
Madde 7: Vakfın gelirleri 

a. Menkul ve gayrimenkul gelirlerinden,

b. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak şartlı ve şartsız bağışlardan,

c. Vakıf tarafından kurulacak ve/veya iştirak edilecek iktisadi işletmelerin gelirleri ve gelir paylarından,

d. Vakıf tarafından düzenlenecek yayın, konser, balo, seminer, sempozyum, gezi ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin gelirlerinden,

e. Vakfın amacına uygun olarak yapılan hizmetlerden yasalar çerçevesinde sağlanan gelirlerden,

f. Bu Vakıf Senedi’nin 3 ve 4. maddelerinde bahsolunan bilcümle tasarruflardan elde edilecek gelirlerden,

g.  Diğer gelirlerden oluşur. 

VAKFIN ORGANLARI 
Madde 8:

a. Mütevelli Heyeti

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu 

Madde 9: Mütevelli Heyeti ekli listedeki gerçek kişilerden oluşur.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 10: Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri şunlardır:

a. Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b. Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

c. Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını, bilanço ve gelir-gider tablolarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ibrası konusunda karar vermek, 

d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak Vakıf iç mevzuatını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak çalışma planları ile yıllık bütçeleri aynen veya değiştirerek kabul etmek, 

f. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek. Ancak Vakıf organlarında görev alan kamu görevlilerine bu görev sebebi ile herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

g. Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 

h. Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyeti üyeliklerine önerilen üyelerin, üyeliklerini görüşüp karara bağlamak,

i. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

j. Vakıf “Vakıf Dostları”nı seçmek. Vakıf Dostları, Vakıf amaç ve hizmet konularının yerine getirilmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunan veya Vakıf gayesinin yerine getirilmesinde fiilen yer alan kişilerdir. Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda Mütevelli Heyeti’nce Vakıf Dostluğu verilir. Vakıf Dostluğu verilen insanlara Vakıf Dostu belgesi verilir. Vakıf Dostluğu verilenlerin, isimleri Vakıf Dostları kayıt defterlerine işlenerek Vakfa katkıları belirtilir. Vakıf Dostları Mütevelli Heyeti toplantılarına iştirak edebilir, ancak oy kullanma hakları yoktur. 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMASI VE HALEF TAYİNİ
Madde 11:

a.  Mütevelli Heyeti vakıf kuruluş senedi altında imzaları bulunan 148 kurucudan oluşur. 

b.  Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak Mütevelli Heyete verirler. Üyelerden herhangi birisinin vefatı, istifa etmesi, iş göremez hale gelmesi durumunda ve (d) bendinde belirtilen durumlarda ve 3 kez olağan ve olağanüstü Mütevelli Heyet toplantılarına mazeret beyan etmeksizin katılmayan üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyet kararı ile düşer. Bu madde uyarınca üyeliklerde eksilme olduğunda, Mütevelli Heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

c. Mütevelli Heyeti faaliyet raporlarının, bilanço ve gelir-gider tablolarının, raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl Nisan ayı içinde toplanır.Mütevelli Heyeti ayrıca, Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinden 1/5’inin veya Denetim Kurulu’nun yazılı isteği ile Yönetim Kurulu’ndan talepte bulunulması halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Olağan toplantıda divan teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az beşte birinin yazılı önerisi ile Vakıf üyeleri ile Vakıfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce postaya verilecek şekilde iadeli taahhütlü mektup veya faks veya elektronik posta ile bildirilir. Mütevelli Heyeti, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 7 gün sonra aynı saatte, aynı yerde yapılır.

d) Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer:
11.d.1 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 9. Maddesinde belirtilen suçlardan birinden mahkum olunması,
11.d.2 Mütevelli Heyet toplantılarına arka arkaya mazeretsiz 3 kez katılmayanların üyelikleri Mütevelli Heyet kararı ile sona erer. 

KARARLAR
Madde 12: 
Mütevelli Heyeti’nce bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Kâtibi seçilir. Kâtipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık Divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Mütevelli Heyeti’nde kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyeti’nden bir üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. 

YÖNETİM KURULU
Madde 13:
Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından Mütevelliler arasından 3 yıl için seçilecek 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Mütevelli Heyeti üyesi olmak zorundadır. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine dışarıdan kişilerin de seçilmesi mümkündür. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL
Madde 14: Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfı temsil eder. İkinci Başkan, Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’nun toplantılarına başkanlık eder. 

TOPLANTI VE KARARLAR 
Madde 15:

a. Vakfın Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

b.  Yönetim Kurulu Başkanı, gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir.

c. Yönetim Kurulu, İkinci Başkan ile bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir.

d. Toplantılara, Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler Yönetim Kurulu Üyeliği’nden çekilmiş sayılır. Yerine yedek üyelerden biri alınır.

e. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

f. Kararlar noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

g. Yönetim Kurulu’nca toplantı olmadığı zamanlarda Vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Başkan, İkinci Başkan veya üyelerden biri ile Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 16: Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbiri almak, 

b. Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek, c. c. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d. Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, Vakıf malvarlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek, 

e. Vakıf işlerinde çalıştırılacak personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların Vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir talimatla belirtilir), 

f. Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

g. Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,

h. Mütevelli Heyeti’ne hesap vermek,

i. Vakıf Senedi’nde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Mütevelli Heyeti’ne sunmak, 

j. Mütevelli Heyeti’nin karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

k. Vakfın kuracağı tesisler için gerekli talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek, 

VAKFIN TEMSİLİ VE VEKİL TAYİNİ
Madde 17:

a. Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı’na devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde, kendi üyelerinden bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşme akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir. Vakfa ait imza yetkileri Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın imzası yanında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman veya bir üyeden oluşacak çift imza ile Vakıf kaşesi altına olmak kaydıyla kullanılır. 

b.  Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını vekil olarak tayin edebilir. 

DENETİM KURULU
Madde 18: Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti’nin kendi içinden veya dışarıdan üç yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir. 

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Mütevelli Heyeti toplantısından en geç on beş gün önce Mütevelli Heyeti üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir. 

VAKFIN MÜDÜRÜ
Madde 19: Vakfın Yönetim Kurulu, kendi arasından veya dışarıdan Vakfın işlerini yürütmek üzere dilerse Müdür tayin edebilir. 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 20: Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20’si, idare masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80’i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır. 

VAKFA VERİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
Madde 21: Vakfın Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na seçilenlerin yerine getirecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak Vakıf için yapacakları seyahatlerle ilgili belgeye dayanan zaruri giderleri (yemek, konaklama, yol, vize ve temsili masraflar) Vakıfça karşılanacaktır. 

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin, Vakıf ve bağlı kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyeliği dışında özel ya da kadrolu bir görev almaları durumunda, kendilerine bu hizmetleri karşılığı ücret ödenebilir. 

HESAP DÖNEMİ
Madde 22: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. 

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK
Madde 23:Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyetinin genel kurul nisabı hükümlerine uygun olarak 2/3 oyu ile gerçekleşir. 

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 24: Vakfın feshi ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti’nin üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.
Feshi halinde Vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa ya da bir resmi kuruluşa devredilir. 

VAKFIN KURUCULARI
Madde 25: 
Vakfın Mütevelli Heyeti Üyeleri’nin adları ve adresleri aşağıda soyadına göre sıralanmıştır: 

GERÇEK KİŞİLER 

1. HALUK ABBASOĞLU
2. DENİZ AKALIN
3. FATMA ŞEN AKDUMAN
4. VİLDAN AKPOLAT
5. CEMİL EROL AKPULAT
6. EMİNE FİLİZ AKPULAT
7. NECMİ AKSOY
8. BELKİS TÜLİN ALAÇAM
9. BERRİN ALPER
10. MEHMET ALPER
11. IŞIK ALUMUR
12. OLCAY ALVER
13. M. FAHRİ ARAL
14. GÜLSEVİN ARKALI
15. BÜLENT ARKALI
16. MERAL ARTUN
17. SİBEL ASNA
18. ALİ CİHAT AŞKIN
19. YAVUZ AŞLAK
20. YÜKSEL TOMURCUK ATAGÖK
21. ŞEBNEM ATALAN
22. AYŞE SEMİHA BABAN
23. İSMAİL HAKKI BALİÇ
24. MELİKE BALKIR
25. AYŞE BAŞER
26. AFİFE BATUR
27. HABİBE AYŞE BAYER
28. NURHAN BAYER
29. HATİCE HÜLYA BİROL
30. UFUK BİŞAK
31. AYŞE ÖMÜR BOZKURT
32. HANDAN ŞÜKRAN BÖRÜTECENE
33. AYTEN EDİBE BUĞRA
34. VERA BULGURLU
35. ORHAN BURSALI
36. AHMET YILDIRIM BÜKTEL
37. SÜLEYMAN SAMİ CANER
38. BESİ CECAN
39. GÜLDAL ŞEYDA ÇAĞLAYAN
40. ENVER TALİ ÇETİN
41. HÜSEYİN HALUK ÇETİNKAYA
42. ŞADİYE ÇETİNTAŞ
43. YILDIZ DEMİRİZ
44. IŞIK DEMİRÖZ
45. İSMAİL TEZCAN DEMİRÖZ
46. AYŞE DENİZ
47. İVİ DERMANCI
48. MEHMET BÜNYAD DİNÇ
49. FÜSUN DİNÇER
50. AYŞE YEŞİM DOĞAN
51. EVİN DOĞU
52. MEHMET HALDUN DOSTOĞLU
53. FATMA REZAN ELBEYLİ
54. AVNİ ERDEM
55. GÜZİDE EROĞLU
56. LÜTFİYE EROĞLU
57. OSMAN SELÇUK EROĞLU
58. AZİZ DENİZ ESEMENLİ
59. RIFAT ENGİN ESEN
60. GÜLEN ESMER
61. ÖZKAN ESMER
62. AHMET SUAT ŞEFİK ETANER
63. HÜSEYİN MELİH FERELİ 
64. ELİZABET FİNZİ
65. ROBERT HASKİYA FİNZİ
66. SEMRA GERMANER
67. HATİCE ÜLKER GERMEN
68. ŞELALE GERMİRLİ
69. İBRAHİM GÖKSUNGUR
70. SİNAN ERCAN GÜLÇUR
71. DEMET GÜRAL
72. GÜLDEN HACALOĞLU
73. EMİNE GÜLÜM ILGAZ
74. AYLİN İKİIŞIK
75. AYŞE TÜLİN İLTER
76. ZEYNEP İNANKUR
77. GÜNGÖR KAFTANCI
78. FATMA ZERHAN KARABİBER
79. TÜLİN KARAGÜLLE

80. FÜSUN KAVRAKOĞLU
81. İBRAHİM KAVRAKOĞLU
82. BERNA KAYHAN
83. MUHARREM HİLMİ KAYHAN
84. SERAP KAYHAN
85. TİJEN KAYRALCI
86. AYŞE HALE KIRATLIGİL
87. KEVSER AYNUR KOÇ
88. KAZIM KOLCUOĞLU
89. ŞENGÜN KOLCUOĞLU
90. FERHAN KOPUZ
91. FATMA MERAL KORZAY
92. ÇİĞDEM KÖSTEPEN
93. ALİ ERİM KÖSTEPEN
94. ÖMER KURAN
95. BERAL SEHER MADRA
96. İBRAHİM ÖMER MADRA
97. HURİYE NUR MANÇO
98. EROL TARIK MİNKARİ
99. CEMAL MUTLU
100. FİLİZ ÖNDER
101. MESUT ÖNER
102. EROL ÖZDOĞAN
103. HATİCE GÜNAY ÖZDOĞAN
104. ZEYNEP TÜLİN ÖZGEN
105. PÜREN ÖZGÖREN
106. OSMAN VEDAT ÖZSAN
107. SÜHEYLA YILDIZ ÖZSAN
108. VİCDAN ÖZTAÇ
109. ŞİRİN PAKSOY
110. FARUK PEKİN
111. MÜFİDE PEKİN
112. MUSTAFA REŞAT PEŞTERELİ
113. GÜL PULHAN
114. AHMET SALCAN
115. SAİME HANDAN SAN
116. MARKO SARDA 
117. SİBEL RAGIBE SARDA
118. SÜREYYA SEMİZ 
119. AYLA SEVAND
120. FİRDEVS NERMİN SİNEMOĞLU 
121. GÜLGÜN SİPAHİOĞLU
122. İSMAİL HALUK SİPAHİOĞLU
123. MERAL SİRMEN
124. MUSTAFA SEMİH SİRMEN
125. FİTNAT FATMA SÖNMEZ
126. MİNA ŞENVAR
127. İLYAS ARAS ŞENVAR
128. ÜMMÜHAN SİBEL ŞUHUBİ
129. MEHMET BAHA TANMAN
130. EMİNE NİHAL TALAY
131. CENAP TEZER
132. ALİ DEMİR TİRYAKİ
133. HATİCE AYÇA TİRYAKİ
134. SABRİ TİRYAKİ
135. ZEHRA GÜLRUH TOPLAR
136. AYŞE ŞULE TUNCA
137. METE TUNÇAY
138. UŞUN TÜKEL
139. HATİCE CANAN PAK TÜMAY
140. OSMAN TEVFİK TÜMAY
141. EMİNE GÖNÜL TÜRKER
142. FATMA BEHİN GÜLGÜN ÜSTÜNDAĞ
143. MEHMET ÜSTÜN ÜSTÜNDAĞ
144. DENİZ YALAV
145. HAYRİ FEHMİ YILMAZ
146. TARCAN YILMAZ
147. İZZET ŞENER YUNUSOĞLU
148. BİLGE ZEREN

GEÇİCİ MADDELER

Madde 26:
Geçici Madde 1
: Vakfın ilk Geçici Yönetim Kurulu aşağıda adları bulunan kişilerden oluşmuştur. 

ASiL ÜYELER 

1. LÜTFİYE EROĞLU 
2. MELİH FERELİ 
3. FÜSUN KAVRAKOĞLU 
4. TİJEN KAYRALCI
5. FARUK PEKİN 
6. UŞUN TÜKEL 
7. HATİCE CANAN PAK TÜMAY 

YEDEK ÜYELER 

1. FAHRİ ARAL 
2. AYŞE YEŞİM DOĞAN 
3. KEVSER AYNUR KOÇ 

Geçici Madde 2: Vakfın ilk Geçici Denetim Kurulu aşağıda adları bulunan kişilerden oluşmuştur: 

ASiL ÜYELER 

1. İSMAİL HAKKI BALİÇ 
2. AYŞE HALE KIRATLIGİL 
3. İZZET ŞENER YUNUSOĞLU 

YEDEK ÜYELER 

1. İSMAİL HALUK SİPAHİOĞLU 
2. MUSTAFA SEMİH SİRMEN 

Geçici Yönetim Kurulu Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmakla yükümlü olup bu süre içinde Senetle belirtilen görev ve yetkileri haizdir. 

Geçici Madde 3: Bu Vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından 6559 sicilinde kayıtlı AYŞE HALE KIRATLIGİL yetkili kılınmıştır.